Om/About

Poesi, produktion och pingst.

Tankar om tillvaron, texter om tillhörighet och ständigt denna längtan att svepas med av liv. Poesin som ger utrymme och upptäckt. Den som leder gör, att producera är att skapa där andra kan växa. Pingsten är trösten och törsten. Dras till ensamheten men vill inte leva den.

Kristus i det lägsta och högsta, Kristus i allt, genom allt, trots allt. Endast i Kristus. Frälsning, kraft, helande, framtid.

Hösten 2023 förändrades mitt liv för alltid, i detta har jag en resa att göra och en berättelse att så småningom dela.

Välkommen att följa, välkommen att höra av dig.

/Daniel

Poetry, Production and Pentecost.

Thoughts about existence, texts about belonging and constantly this longing to be swept along by life. Poetry with its space and exploring. To lead is to do, to produce and create where others can grow. Pentecost is the comfort and the thirst. Drawn to solitude but doesn't want to live it.

Christ in the lowest and highest, Christ in all, through all, in spite of all. Only in Christ. Savior, Spirit-baptizer, Sanctifier, Soon-coming King.

In the fall of 2023 my life changed forever, in this I have a journey to make and a story to eventually share.

Welcome to follow, welcome to get in touch.

/Daniel

Subscribe to Daniel Alm

People

Human being, preacher, writer.